Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a Jablunkovsku

Logo web

Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a Jablunkovsku

Prioritní osa OPZ: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007710

Termín realizace projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Cílem projektu je prostřednictvím individuální podpory, psychologického poradenství a vhodně zvolených akreditovaných vzdělávacích kurzů získání nových potřebných dovedností a vědomostí v péči o opečovávanou osobu a nových poznatků zaměřených na osobnostní rozvoj pečovatelů, dále osvětlení otázek z oblasti finančního a právního poradenství a možnosti sdílení svých problémů s osobami, které řeší obdobné situace, v rámci svépomocných skupin.

Cílová skupina projektu:
 >  neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Stručný obsah a cíle projektu:
Do projektu bude zařazeno celkem 39 osob (3 běhy á 13 osob). Cílem je, aby min. 24 osob získalo více než bagatelní podporu (více než 40 hodin). Zároveň každý účastník projektu bude mít možnost absolvovat 5 až 6 akreditovaných kurzů MPSV, které jsou pro neformální pečovatelé aktuální a získané poznatky využijí při péči o příjemce příspěvku na péči.

Těchto cílů dosáhneme:

 1. individuálním psychologickým poradenstvím
 2. svépomocnými skupinami na téma:
  Podpora psychohygieny
  Krizová intervence
  Terapeutická podpora
  Informace o možnostech péče
  Finanční oblast
  Právo
 3. akreditovanými vzdělávacími programy:
  Psychiatrické minimum
  Úvod do prevence syndromu vyhoření
  Využití kompenzačních pomůcek v praxi
  Přímá péče o seniory
  Základní kurz první pomoci
  Paliativní péče

 

Účastníci projektu budou mít v rámci přímé podpory tyto výhody:
> proplácení jízdného veřejnou dopravou (autobus, vlak) na všechny aktivity projektu
>  příspěvek na péči o osobu závislou po dobu účasti pečovatelů na aktivitách projektu (kromě mentoringu v domácím prostředí) – příspěvek bude vyplácen od 2. stupně závislosti ve výši 80,- Kč/hodina

ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA!

Výběr klientů:

prosinec 2018 a leden 2019 – 2. běh (Pečující o seniory a dospělé osoby se zdravotním postižením – Třinecko)
> červen, červenec 2019 – 3. běh (Pečující o děti, seniory a dospělé osoby se zdravotním postižením – Jablunkovsko)

Místa konání:

 • 1. běh v Třinci – byl v lednu 2019 ukončen
 • 2. běh projektu – Třinec  – výběr účastníků – přihlášky přijímáme do 31. 1. 2019
 • 3. běh projektu – Jablunkov – v roce 2019

Přihlášku do projektu naleznete zde

Průběh projektu:

l. běh projektu – dne 9. 5. 2018 byly s 10 zájemkyněmi uzavřeny dohody o účasti v projektu. S dalšími dvěma účastnicemi byly podepsány dohody dodatečně. Celkem v prvním běhu projektu je zapojeno 12 účastnic. První aktivitou bylo dvouhodinové individuální poradenství s psychologem, na konci května účastnice absolvovaly akreditovaný vzdělávací program Úvod do prevence syndromu vyhoření. V červnu se zúčastnily kurzu Základy první pomoci a svépomocné skupiny na téma Finančního poradenství. V červenci mají možnost čerpat mentoring v domácnosti a v srpnu je bude čekat seminář Paliativní péče. Na podzim 2018  absolvovaly účastnice akreditované kurzy Psychiatrické minimum a Manipulace s imobilním klientem. Dále se zúčastnily několika svépomocných skupin na témata: krizová intervence, podpora psychohygieny a pracově-právní poradenství.  V lednu 2019 absolvovaly poslední svépomocnou skupinu na téma terapeutická podpora a individuální konzultace s psycholožkou. Dne 7. 1. 2019 byl 1. běh projektu ukončen. Účastnicím děkujeme za vzornou docházku, úžasnou atmosféru ve skupině a krásnou zpět vazbu.

Fotogalerie z 1. běhu projektu.

2. běh projektu – od října 2018 probíhá výběr účastníků, přihlášky přijímáme do konce ledna. Od února by mělo začít samotné vzdělávání.

Bližší informace:

EDLiT Human o. p. s., Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec

PhDr. Jarmila Vrátná – odborný garant projektu

vratna@edlit-human.cz, 558 339 016, 604 147 175

Mgr. Nina Chwastková – odborný koordinátor CS

chwastkova@edlit-human.cz, 558 339 016, 737 436 820

 

© 2019 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ