Vzdělávání

1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
akreditace MSMT-7056/2017-1/222

Po úspěšném absolvování kurzu mohou najít chůvy uplatnění: péče o děti v domácnostech, v dětských skupinách nebo dětských koutcích, v MŠ. Pracovat mohou jak v zaměstnaneckém poměru, tak si mohou samy v tomto oboru založit živnost jako OSVČ. Rozsah kurzu: 121 vyučovacích hodin teorie + 40 hodin praxe.                                                                                                                   Plánovaný termín: podzim 2019

2. Asistent/ka, sekretář/ka
akreditace MSMT-10690/2018-1/173

Kurz je určen všem, kteří by rádi v této profesi pracovali nebo už pracují a chtějí získat odborné znalosti a kompetence v oblastech vedení administrativy, komunikace, zásad slušného chování a potřebné legislativy. Rozsah kurzu je 81 hodin teoretické výuky.                                                                                                                                                                                                                                 Uchazečům o zaměstnání může kurzy za stanovených podmínek proplatit úřad práce. Formuláře pro zvolenou rekvalifikaci si můžete stáhnouzde.                                   Plánovaný termín: podzim 2019

Kurzy pro sociální služby 

1. Úvod do prevence syndromu vyhoření
akreditace 2016/0143-PC/SP/PP              Plánovaný termín: podzim 2019

Kurz se snaží vtipnou a nenásilnou formou přiblížit pojmy jako zátěž, únava. Pracuje s příklady z osobního a pracovního života frekventantů, na nichž se snaží autor ukázat principy syndromu vyhoření. Část kurzu je věnována nacházení a uvědomění si vlastních zdrojů, které vedou k prevenci syndromu vyhoření. Rozsah 16 vyučovacích hodin.

2. Úvod do problematiky šetrné sebeobrany
akreditace 2016/0144-PC/SP/PP            Plánovaný termín: podzim 2019

Kurz se zaměřuje na práci s pojmy jako problémové chování, jeho projevy a příčiny, tuto oblast dále propojuje s vlastními zkušenostmi frekventantů tak, aby získali náhled na rizikovou situaci, ve které se ocitají společně s klientem, vždy v daném kontextu. K tomu se v kurzu přidávají možné strategie řešení vedoucí nejen k deeskalaci napětí u uživatele, klienta, ale i k prevenci rizikového chování. Součástí je i nácvik praktických dovedností. Rozsah 16 vyučovacích hodin.

3. Psychiatrické minimum – úvod do problematiky
akreditace 2016/0374-PC/SP/VP/PP       Plánovaný termín: podzim 2019

Obsah kurzu je zaměřen na tématické okruhy psychiatrických diagnóz, se kterými může být účastník nejvíce konfrontován nejen v pomáhajících profesích, ale také v interakci s okolím v běžném životě. Rozdělení témat kurzu podle klinických kategorií usnadní absolventu se rychle a přehledně zorientovat v problematice duševního onemocnění, naučí se odborně monitorovat a detekovat klíčové symptomy u duševních onemocnění typu deprese, mánie, psychózy, anxiety (úzkosti), agrese, demence, mentální retardace, u panické a obsedantní poruchy a rovněž u hraniční poruchy osobnosti.  V druhé části kurzu se účastníci naučí tyto vědomosti prakticky implementovat do přímé interakce s těmito osobami. Rozsah 16 vyučovacích hodin.

4. Úvod do problematiky domácího násilí, s důrazem na týrání a zneužívání seniorů
akreditace se obnovuje

Vzdělávací program je úvodem do problematiky domácího násilí. Klade důraz na zneužívání a týrání seniorů, na osvojení si základních trestně-právních atributů tohoto jevu, vymezení základních znaků týrání a domácího násilí a jejich forem. Rozsah 8 vyučovacích hodin.

5. Úvod do finanční gramotnosti pro poskytovatele sociálních služeb
akreditace se obnovuje

Cílem vzdělávacího programu pro poskytovatele vzdělávacích služeb je porozumění finančnímu trhu, produktům na finančním trhu a operacím, které na něm probíhají. Tyto teoretické poznatky umět aplikovat v životě a na praktických příkladech vysvětlit svým klientům. Rozsah 8 vyučovacích hodin.

                                                            Více informací o vzdělávacích programech pro sociální služby naleznete zde.

© 2020 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ