20191112_155419

Fórum zaměstnanosti

V listopadu jsme se zúčastnili 1. ročníku konference Fórum zaměstnanosti - Trendy a výzvy na trhu práce 4.0, kde se do otevřené debaty zapojila jak politická reprezentace, státní správa a sociální partneři, tak zástupci firem, podnikatelských subjektů, vědecké instituce, neziskové organizace, reprezentanti krajů, měst a obcí, a řada dalších aktérů aktivních v oblasti zaměstnanosti.      

logo web

Začni pečovat

Začni pečovat Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007032 Termín realizace projektu: 1. 11. 2017 – 30. 9. 2019 Obecným cílem projektu je motivovat, aktivizovat, vzdělávat a vrátit na trh práce, a tím i do společnosti, cílovou skupinu – osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, z okresu Karviná. Cílové skupiny projektu:  >  fyzické osoby vedené na ÚP déle než 1 rok  >  fyzické osoby, jejichž doba evidence na ÚP dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců Stručný obsah a cíle projektu: Do projektu bude zařazeno celkem 30 osob z okresu Karviná (2 běhy á 15 osob).…

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ