Začni pečovat

logo web

Začni pečovat

Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007032

Termín realizace projektu: 1. 11. 2017 – 30. 9. 2019

Obecným cílem projektu je motivovat, aktivizovat, vzdělávat a vrátit na trh práce, a tím i do společnosti, cílovou skupinu – osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, z okresu Karviná.

Cílové skupiny projektu:
 >  fyzické osoby vedené na ÚP déle než 1 rok
 >  fyzické osoby, jejichž doba evidence na ÚP dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců

Stručný obsah a cíle projektu:
Do projektu bude zařazeno celkem 30 osob z okresu Karviná (2 běhy á 15 osob). Cílem je, aby min. 24 osob získalo více než bagatelní podporu (více než 40 hodin) a min. 20 osob úspěšně absolvovalo po poradenských a dalších určených aktivitách vybranou rekvalifikaci. Až 14 osob můžeme umístit na volná či nová pracovní místa se mzdovými příspěvky zaměstnavatelům, až na 5 měsíců (pracovní místa budou mít přímou vazbu na konkrétní absolvované rekvalifikace).

Těchto cílů dosáhneme:

 1. motivačními programy
 2. individuálním psychologickým a kariérovým poradenstvím
 3. dluhovým a pracovněprávním poradenstvím
 4. nabídkou re/kvalifikačních kurzů:
  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
  Kvalifikační kurz Sanitář
  Profesní kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
  Zvolená rekvalifikace (individuální, v oblasti služeb)
 5. aktivitami spojenými s vyhledáním vhodných či volných pracovních míst v regionu a umístěním části úspěšných absolventů na trh práce

Účastníci projektu budou mít v rámci přímé podpory tyto výhody:
 >  mzdové příspěvky (pro cca 50% osob) zaměstnavatelům po dobu až 5 měsíců
>  proplácení jízdného na vzdělávací a poradenské aktivity + 1. měsíc případného dojíždění do zaměstnání (autobus, vlak)
>  proplácení jiných nezbytných nákladů (lékařská potvrzení o zdravotní způsobilosti, pracovní obuv a oděv pro účastníky (v rámci praxe), výpis z RT, očkování proti hepatitidě typu B (pracovníci v sociálních službách, sanitáři)

ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA!

Výběr klientů: prosinec 2017, leden 2018 – 1. běh, srpen, září 2018 – 2. běh

Místa konání:

 • 1. běh projektu – Český Těšín,
 • 2. běh projektu – Karviná 
  Rekvalifikace v nejbližších možných vzdělávacích zařízeních, která budou realizovat kurzy Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a kvalifikační kurz Sanitář. Kurz Chůva pro děti bude realizován přímo naší společností, v Třinci (1. běh) a v Karviné (2. běh).

 

Přihlášku do projektu naleznete zde.

Průběh projektu:

V prosinci a lednu proběhl nábor účastnic do projektu, kdy dohodu o účasti v projektu podepsalo 14 žen. Tato skupinka účastnic absolvovala motivační program, kariérové, dluhové a pracovně-právní poradenství. Zároveň měli možnost zúčastnit se již dvakrát individuálního poradenství s psycholožkou. Po zmíněných aktivitách následovalo rozřazení do kvalifikačních kurzů. Šest žen nastoupilo na kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, kurz je realizován naší společností v Třinci. Stejný počet účastnic nastoupil na Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, který je realizován v Karviné Akademickým ústavem Karviná, z. ú. Jedna účastnice ze zdravotních důvodů z kurzu odstoupila. Nyní, v květnu 2018, účastnice obou kurzů vykonávají praxi v mateřských školách a sociálních zařízeních, v červnu je čekají zkoušky.

V říjnu jsme zahájili 2. běh projektu, tentokrát probíhají všechny aktivity v Karviné, v Akademickém ústavu Karviná, z.ú. Tato skupina opět absolvovala vstupní aktivity jako jsou motivační program, kariérové poradenství, nově také individuální kariérové poradenství, individuální poradenství s psycholožkou, dluhové poradenství  pracovně-právní poradenství. Z celkového počtu 17 osob pokračuje v následujících rekvalifikačních kurzech celkem 11 osob, z toho 8 účastnic v současné době navštěvuje kurz Chůva pro děti do zahájení školní docházky, 1 účastnice akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář a 2 účastnice profesní kvalifikaci Kosmetička v Havířově.

Účastnice 1. běhu projektu v září nastoupily na dotovaná pracovní místa.

V březnu 2019 proběhly závěrečné zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti a Kosmetička a také závěrečná zkouška akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář. Kromě jedné účastnice (Chůva pro děti) byly všechny účastnice úspěšné. V průběhu ledna jsme opět oslovili agenturu práce, jejíž úkolem bylo zprostředkovat zaměstnání v rámci dotovaného pracovního místa pro úspěšné absolventy rekvalifikačních kurzů a to na dobu 5 měsíců.

V dubnu 2019 nastoupily na dotované pracovní místo 4 chůvy v Karviné, Havířově a Třinci.

Bližší informace:

EDLiT Human o. p. s., Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec

PhDr. Jarmila Vrátná – odborný gestor projektu

vratna@edlit-human.cz, 558 339 016, 604 147 175

Bc. Martina Sikorová – odborný koordinátor CS

sikorova@edlit-human.cz, 558 339 016, 734 582 235

________________________________________________________________________________________________

1. běh projektu byl realizován v Třinci a ukončen v únoru 2019 – fotogalerie zde:

2. běh projektu je realizován v Karviné – fotogalerie zde.

________________________________________________________________________________________________

 

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ