logo 2

Pro lepší budoucnost II.

Projekt je určen všem ženám nad 18 let, které se ocitly v těžké životní situaci (využívají služeb azylových domů, domů na půli cesty, sociální asistence, jsou matky samoživitelky, nezaměstnané ženy) a chtějí se vzdělávat a pomoci s hledáním práce. V rámci projektu nabízíme vzdělávání skupince 10 žen, které bude rozděleno do následujících částí: motivační program (zvýšení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností - 12 hodin), počítačový kurz (word, excel - 20 hodin), semináře finanční gramotnosti (výhody a nevýhody různých bankovních produktů, prevence nebo pomoc v dluhové pasti (12 hodin)), kariérové poradenství (posilnění silných stránek, příprava a nácvik pracovního pohovoru - 16 hodin).…

Logo web

Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a…

Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a Jablunkovsku Prioritní osa OPZ: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007710 Termín realizace projektu: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020 Cílem projektu je prostřednictvím individuální podpory, psychologického poradenství a vhodně zvolených akreditovaných vzdělávacích kurzů získání nových potřebných dovedností a vědomostí v péči o opečovávanou osobu a nových poznatků zaměřených na osobnostní rozvoj pečovatelů, dále osvětlení otázek z oblasti finančního a právního poradenství a možnosti sdílení svých problémů s osobami, které řeší obdobné situace, v rámci svépomocných skupin. Cílová skupina projektu:  >  neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace Stručný obsah…

logo web

Začni pečovat

Začni pečovat Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007032 Termín realizace projektu: 1. 11. 2017 – 30. 9. 2019 Obecným cílem projektu je motivovat, aktivizovat, vzdělávat a vrátit na trh práce, a tím i do společnosti, cílovou skupinu – osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, z okresu Karviná. Cílové skupiny projektu:  >  fyzické osoby vedené na ÚP déle než 1 rok  >  fyzické osoby, jejichž doba evidence na ÚP dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců Stručný obsah a cíle projektu: Do projektu bude zařazeno celkem 30 osob z okresu Karviná (2 běhy á 15 osob).…

© 2018 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ